HOME  |   ALLE HUIZEN  |   AANBIEDINGEN  |   LUXE HUIZEN  |   GROEPSACCOMMODATIE  |   AUTOVERHUUR  |   GOLF  |   VERZEKEREN  |   GASTENBOEK  |   CONTACT

Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij AANGENAAM ALGARVE. Indien er voor bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.

De huurder dient te beseffen dat AANGENAAM ALGARVE vakantiewoningen van particuliere derden verhuurt en dient zich alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen. Onder de verhuurde accommodatie wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, overige opstallen (zoals zwembad, tennisbaan etc.), inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.

Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met AANGENAAM ALGARVE aangaat.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven

Aanbiedingen van AANGENAAM ALGARVE zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle vermeldingen op de website van AANGENAAM ALGARVE worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Alle via AANGENAAM ALGARVE verhuurde objecten zijn van particulieren en ingericht naar de persoonlijke smaak van de eigenaren. De interieurfoto's zijn bedoeld om u een idee te geven van de accommodatie.

AANGENAAM ALGARVE is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website gebonden!
AANGENAAM ALGARVE draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie op de website en aldaar opgenomen informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden.

Prijzen zijn steeds inclusief reserveringskosten, omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulerings- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld!

De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van AANGENAAM ALGARVE. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies !

De prijzen zijn bij normaal gebruik inclusief water, gas en elektriciteit, tenzij anders vermeld bij de woonbeschrijving. Voor het gebruik van hout voor de open haard betaalt u een vergoeding aan de eigenaar of contactpersoon (afhankelijk van verbruik). Als er extra verwarming is met een gaskachel is de eerste gasfles bij de prijs inbegrepen.

Aankomst en vertrek

De dag van aankomst en vertrek is bij meeste accommodaties zaterdag, maar in overleg flexibel. De door u gehuurde woning is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur te worden verlaten. We verzoeken u uw aankomst te plannen tussen 16.00 en 19.00 uur. Als het laatste niet lukt, dient u AANGENAAM ALGARVE of de eigenaar tijdig op de hoogte te stellen van de verwachte aankomsttijd.

Reservering en betaling

Het reserveren van een huis moet in principe via internet gedaan worden In overleg met ons kantoor kunt u echter ook telefonisch of per fax reserveren. Genoemde wijzen van reservering zijn bindend voor de opdrachtgever. Zodra een boeking door de eigenaar is bevestigd, sturen wij u een bevestiging via e-mail. In dezelfde e-mail ontvangt u tevens de factuur. Het totale huurbedrag of een eerste aanbetaling dient u binnen vijf werkdagen na ontvangst van de huurbevestiging/factuur op onze rekening te hebben overgemaakt. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u per e-mail de bevestiging en alle benodigde informatie toe. Betalingen in Nederland overboeken naar bankrekening nummer ABN-AMRO 48.89.43.183 t.n.v.Aangenaam Algarve Vakantiehuizen.

Betaling in termijnen en betalingen op korte termijn

De aanbetaling van 25% (tenzij anders vermeld) dient binnen 5 dagen na het ontvangen van de factuur te worden voldaan. Het resterende bedrag van de huursom (75% van de totale huursom) dient u uiterlijk 8 weken vr de start van de huurperiode te voldoen. Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in n keer te voldoen. Bij boekingen op korte termijn (binnen drie weken voor de aanvang van de huurperiode) dient de betaling meteen na ontvangst van de bevestiging/factuur per telefonische of elektronische overboeking geregeld te worden.

Aantal personen

Bij de beschrijving van de huizen staat het maximum toegestane aantal personen vermeld. Bij boeking dient u ons altijd het aantal personen door te geven dat van de woning gebruik gaat maken (inclusief baby's en kleine kinderen). Mochten er wijzigingen zijn, dan dient de huurder AANGENAAM ALGARVE hiervan op de hoogte te stellen.

Zwembaden

Tenzij anders vermeld, kunnen de zwembaden van april t/m oktober gebruikt worden.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij anders vermeld op de website bij de betreffende vakantiewoning. Sommige eigenaren vragen een toeslag en/of een extra borgsom voor eventuele schade die uw huisdier kan veroorzaken. U dient bij de boeking op te geven of u uw huisdier wilt meenemen. Houdt u er rekening mee dat voor honden en katten mogelijk een gezondheidsverklaring en een inentingsbewijs tegen hondsdolheid moet kunnen worden overlegd.

Bedlinnen en linnengoed

In alle huizen zijn dekens of dekbedden en kussens aanwezig. Ook lakens, slopen en handdoeken zijn voor u beschikbaar.

Interieur

Alle via AANGENAAM ALGARVE verhuurde vakantiehuizen en appartementen zijn particulier eigendom, ze zijn dan ook ingericht naar de persoonlijke smaak van de eigenaar. De keuken is altijd compleet ingericht en voorzien van kookgelegenheid met toebehoren, een koelkast, voldoende serviesgoed en bestek. Sommige typisch Nederlandse zaken als een fluitketel, kaasschaaf, filterhouder of theedoek ontbreken soms.

Schoonmaak

De eindschoonmaak van het huis is bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Wij verwachten wel van u dat u het huis opgeruimd achterlaat; huis aanvegen, afwas doen, beddengoed afnemen, vuilnis weggooien etc.

Annulering door huurder

Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan AANGENAAM ALGARVE te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 25 % van de huursom. Van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd. Voor deze kosten kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. We adviseren u dan ook dringend naast een reisverzekering een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door AANGENAAM ALGARVE

Indien AANGENAAM ALGARVE door omstandigheden buiten haar schuld wordt gedwongen een reservering te annuleren, zal aan huurder een ander huis van soortgelijke aard en prijs worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan zal AANGENAAM ALGARVE u de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Water & Elektriciteit

In periodes van grote droogte komt het m.n. in de zomer voor dat de toevoer van water voor kortere of langere tijd (per dag) in een dorp wordt afgesloten. Ook de toevoer van elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens enkele uren stagneren. AANGENAAM ALGARVE is hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

Klachten

De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatie mogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de website van AANGENAAM ALGARVE.
De Huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan AANGENAAM ALGARVE voor te leggen. AANGENAAM ALGARVE dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
De Huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de eigenaar/beheerder. De eigenaar/beheerder zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de eigenaar/beheerder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht uiterlijk binnen 48 uur na constatering telefonisch te melden aan AANGENAAM ALGARVE teneinde AANGENAAM ALGARVE de mogelijkheid te bieden om de klacht alsnog ter plaatse te kunnen oplossen.
De melding kan telefonisch op het telefoonnummer van AANGENAAM ALGARVE +351 282 357 043 geschieden.
U dient AANGENAAM ALGARVE te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door AANGENAAM ALGARVE aangeboden, ontheft AANGENAAM ALGARVE van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
Indien een klacht, na overleg met de eigenaar/beheerder en AANGENAAM ALGARVE, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder deze klacht binnen 14 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats aan AANGENAAM ALGARVE te worden gezonden, bij gebreke hiervan wordt de klacht niet in behandeling genomen. AANGENAAM ALGARVE zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst behandelen en indien de klacht terecht blijkt te zijn, zoeken naar een passende oplossing, overeenkomstig de ernst van de klacht.

Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is AANGENAAM ALGARVE gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de HUURDER aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan :
oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van AANGENAAM ALGARVE kan worden gevergd.
Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen
maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

Aansprakelijkheid

AANGENAAM ALGARVE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de huurder vrijwaart AANGENAAM ALGARVE tegen aanspraken dienaangaande. In het bijzonder is AANGENAAM ALGARVE niet aansprakelijk voor storingen in en om het vakantiehuis zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

AANGENAAM ALGARVE kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van AANGENAAM ALGARVE.

Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van AANGENAAM ALGARVE, indien en voor zover AANGENAAM ALGARVE uit enige hoofde ter zake de huurovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van AANGENAAM ALGARVE is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag van de volledige huursom.

ZOEK UW VAKANTIEHUIS

REGIO

PLAATS

AANTAL SLAAPKAMERS

AANTAL PERSONEN

NAAM HUIS

SOORT HUIS

AANKOMST

VERTREK

     

NIEUWSBRIEF

Ontvang nieuwtjes en speciale aanbiedingen als eerste in je mailbox